Splošni pogoji

I. Splošna določila

Splošni pogoji in navodila za križarjenja so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta podjetje Morje možnosti d.o.o., Resljeva cesta 1, 1001 Ljubljana, matična št: 6167284, ki nastopa pod blagovno znamko Morje možnosti in Križarjenja-b2b.com, oziroma pooblaščena agencija in potnik, ki prijavlja naročilo za določeno križarjenje.Prav tako so Splošni pogoji sestavni del ponudbe / računa / vsebine spletne strani www.krizarjenja-b2b.com / potovalnih dokumentov oziroma obvestila o odhodu agencije Morje možnosti. Splošni pogoji veljajo za vsa križarjenja in turistične aranžmaje, ki jih organizira agencija Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) ter za turistične aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, ki jih Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) nudi v svoji ponudbi.

V kolikor je v pogodbi/računu naveden drug organizator, nastopa Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) kot posrednik in v tem primeru veljajo splošni pogoji organizatorja. Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju/računu navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja.V kolikor je v programu naveden ladjar (Costa Cruises, MSC, Carnival Cruise Lines ali drugi ladjarji) ali ime ladje, ki pluje pod ladjarjevim imenom, nastopa Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) kot posrednik in v tem primeru veljajo splošni pogoji ladjarja. Če ni ob programu drugače navedeno, je organizator potovanja ladjar, ki je v pogodbi (ponudbi) o potovanju naveden kot izvajalec križarjenja in zato jamči za izvedbo objavljenega programa.

V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oziroma določilo, navedeno v programu oziroma ponudbi, ki jo potnik/agent prejme ob rezervaciji aranžmaja oziroma kot velja pri ladjarju. Za paketne aranžmaje (kombinacija letalskega prevoza, hotela, križarjenja...) in skupine veljajo posebni pogoji, kot je navedeno v nadaljevanju teh splošnih pogojev.
V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik / agent sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil križarjenje. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik ali agent lahko seznani na spletni strani www.krizarjenja-b2b.com (desno spodaj na uvodni/vstopni strani spletne strani).

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo (jo potrdila z e-mailom ali izpolnjeno prijavnico) ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve in se nanj nanašajo ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

II. Prijava oz. sklenitev pogodbe

Potnik se lahko prijavi na turistični aranžma oziroma agent lahko prijavi potnika na turistični aranžma, ki ga nudi Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) v svoji ponudbi preko internetne strani www.krizarjenja-b2b.com ali pri pogodbenem agentu. Ob prijavi Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) in potnik oz. agent skleneta pogodbo o potovanju (ponudba, predračun ali račun). Plačan predračun oziroma račun je hkrati tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju oziroma se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Za potrditev prijave se šteje plačana kupnina, navedena na predračunu/računu ter predložitev prijavnice.

Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja oziroma organizator ter plačati prijavnino in stroške prijave oziroma rezervacije.
Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) za svoje storitve zaračunava naročniku rezervacijske stroške (prijavnino) v višini 15 € na prijavo ter rezervacijske stroške (prijavnino) za rezervacijo ogleda ladje (enodnevni izlet ali le ogled ladje) v višini 2 € na osebo.
V primeru, da potnik oz. agent ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (VII. točka teh splošnih pogojev). Potnik lahko prijavo spremeni (jo odpove, doda na rezervacijo nove storitve kot so napitnine, transfer, paketi pijač in druge podobne storitve za doplačilo), potnikova obveznost te spremembe pa je plačilo stroškov spremembe rezervacije v višini 10 € na prijavo. V primeru, da potnik na rezervaciji spreminja potnika/potnike na rezervaciji, se ta sprememba šteje kot sprememba rezervacije, strošek take spremembe pa je 30 € na prijavo, ki jo agencija Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) zaračuna potniku oziroma agentu. Potnik ima tudi pravico odpovedati obstoječo prijavo ter narediti novo za isto križarjenje, pri čemer je potnik poleg obveznosti iz VII. točke teh splošnih pogojev, obvezen plačati tudi strošek te spremembe rezervacije v višini 20 € na prijavo.

Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave (lahko po e-mailu, z dopisom ali prijavnico) oziroma plačane kupnine, šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, njihove osebne podatke (rojstni datum, naslov, številko osebnega dokumenta, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta), plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave oziroma rezervacije, ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje kateregakoli izmed navedenih podatkov.

Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ - request) potnik plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda. Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi.

V kolikor se potnik odloči za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudba v omejenem roku veljavnosti) oziroma jo pisno potrdi, s strani organizatorja veljajo pogoji za sklenitev pogodbe (izdajo računa), ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali "stop bookinga", ki pomeni, da ponudba pri ladjarju ni več na voljo. Organizator ima pravico do "stop bookinga" brez obveznosti do potnika, ki se je odločil sprejeti to ponudbo.

III. Rezervacija in plačilo

Za dan plačila se šteje dan, ko Morje možnosti (Krizarjenja-b2b.com) prejme plačilo na transakcijski račun. Rezervacija je s strani organizatorja dokončno potrjena ob pisni potrditvi rezervacije in vplačilu minimalno 50 % celotnega zneska aranžmaja oziroma več, če je tako določeno v računu. Morebitno razliko do polne cene je potrebno vplačati do 30 dni pred odhodom. V kolikor je od dneva rezervacije do dneva potovanja manj kot 30 dni, je v vsakem primeru ob rezervaciji potrebno vplačati celotni znesek aranžmaja.
Vplačilo hkrati pomeni, da je potnik / agent seznanjen s splošnimi pogoji. Varščina in prijavnina se stranki v celoti povrne v primeru nezmožnosti potrditve želene rezervacije s strani Morja možnosti (Križarjenja-b2b.com) oz. organizatorja.

Če potnik/agent ne plača končnega zneska križarjenja v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal potovanje. Organizator ima za odpoved s strani potnika ali agenta pravico obračunati odpovedne stroške v skladu s VII. členom teh splošnih pogojev. Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) agentu zaračunava odpovedne stroške v skladu s VII. členom the splošnih pogojev ter obenem skladno z določili iz njune agentske pogodbe.

Potnik lahko plača z gotovino, preko bančnega računa ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji poslovanja finančnih institucij, v primeru gotovinskega ali negotovinskega plačila (kreditne kartice, debetne kartice, maestro, ...), potovanja oz. turističnega aranžmaja ali druge storitve organizatorja, v primeru vračila plačila organizator v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede/izplača preko banke, na potnikov TRR, če je do njega upravičen. V primeru negotovinskega plačila (kreditne in/ali debetne kartice) ima organizator pravico zaračunati stroške transakcije v višini največ 5 % od vrednosti potovanja.

IV. Cene križarjenj oz. aranžmajev

Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa obvezna doplačila (vizumi, pristaniške pristojbine, obvezne napitnine, stroški prijavnine ipd.), ki se, v kolikor niso že všteta v osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o potovanju (predračunu oz. računu) seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno in tako predstavljajo končno obveznost potnika/agenta. Neobvezna doplačila (transferji, paketi pijač, izleti ipd.) izbere in potrdi/plača potnik/agent sam. Vse objavljene cene na spletni strani www.krizarjenja-b2b.com, v katalogih in prospektih so informativne in izračunane na podlagi cen turističnih storitev, stroškov za gorivo, pristaniških pristojbin, dodatnih turističnih storitev in valutnih tečajev v času izdaje kataloga organizatorja oz. objave na spletni strani. Cene 'od' prikazujejo najnižjo ceno v posamezni kategoriji in se lahko dnevno spreminjajo. Končna cena aranžmaja je znana ob pisni ponudbi organizatorja/posrednika.

Organizator (agent) potovanja sme uveljavljati pravico do zvišanja cene iz pogodbe le, če pride do sprememb v menjalnem tečaju valute ali do spremembe v tarifah prevoznikov (stroški goriva, pristaniške pristojbine...), ki vplivajo na ceno potovanja. Organizator (agent) lahko v programu določi ali dopušča možnost, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na potovanju, na kraju
samem (dodatek na postrežbo, fakultativni izleti,...). V tem primeru agent ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. Slednje pomeni, da uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno do izvajalca storitve na kraju samem. Organizator bo stranko o povišanju cene obvestil pred predvidenim datumom začetka potovanja. Če zvišanje dogovorjene cene ali storitve preseže deset odstotkov (10 %) lahko potnik odstopi od pogodbe oziroma naročila storitve brez predpisanih odpovednih stroškov. Plačilo objavljenega dodatka za gorivo je obvezno. Cena je lahko sestavljena iz več elementov, kljub objavljeni skupini (pavšalni) ceni.

Prehrana, udobje in ostala ponudba so pod nadzorom lokalnih oz. nacionalnih turističnih organizacij. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Organizator ob vsem zapisanem ne odgovarja za katerokoli ustno ali pisno informacijo, ki jo je potnik dobil na pogodbenem prodajnem mestu, prav tako ne odgovarja za informacije zapisane o posameznih objektih / ladjah na spletnih straneh ladijskih in hotelskih družb in drugih organizatorjev, saj so tudi te informacije lokalnega značaja in ocene ter organizator na njihovo oblikovanje in vsebino nima vpliva. Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj vedno izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je možnih več popustov in / ali ugodnosti, si potnik / agent izbere tisti popust ali ugodnost, ki mu najbolj ustreza in za katerega izpolnjuje pogoje.

V. Storitve vštete v ceni križarjenja

Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo za nastanitev v dvoposteljnih kabinah. Doplačilo za enoposteljno kabino bo znano ob rezervaciji. Če ni v programu drugače določeno, je v ceno aranžmajev vključen doponjen polni penzion na ladji.

VI. Dodatne storitve

Posebne storitve so tiste storitve, ki niso vštete v osnovni ceni aranžmaja (napitnine za ladijsko osebje, enoposteljna kabina, opcijski fakultativni izleti, paketi pijač ipd.). V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik/agent posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k osnovni ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve turističnemu vodniku ali predstavniku Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) oziroma predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

VII. Odpoved potovanja s strani potnika

Potnik / agent ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil ali preko elektronske pošte. V primeru, ko potnik odpove potovanje, ima organizator pravico do zaračunavanja stroškov zaradi odpovedi potovanja. Datum odpovedi je osnova za obračun višine stroškov odpovedi. Če potnik odpove potovanje, je dolžan organizatorju povrniti tudi stroške prijavnine v višini 15 € na rezervacijo. Višina povračila stroškov odpovedi potovanja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje. Agencija Morje možnosti (Križarjenja b2b) šteje za dan odpovedi potovanja dan, ko je prejela pisno odpoved potovanja s strani potnika ali agenta, in v času uradnih delovnih dni/ur agencije, ki so objavljene na uvodni spletni strani agencije Morje možnosti. Če v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju niso drugače določeni, veljajo spodnji pogoji. Spodnji pogoji veljajo le za križarjenje. Za priključne transferje, letalske vozovnice in druge storitve veljajo posebni odpovedni pogoji. 

V primeru, da je organizator potovanja pogodbeni agent (turistična agencija), veljajo splošni pogoji organizatorja (agenta). Potnik s potrditvijo rezervacije oziroma sklenitvijo pogodbe sprejme tudi splošne pogoje agenta. V tem primeru se smatra, da se je potnik s splošnimi pogoji agenta / organizatorja seznanil in da v celoti sprejema določila navedena v njih.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. Ker ladjar od časa do časa spreminja svoje pogoje odpovedi, se lahko zgodi, da pogoji navedeni v teh splošnih pogojih odstopajo od dejanskih ladjarjevih. Zato potnike/agente naprošamo, da ob rezervaciji vedno preverijo odpovedne stroške ladjarja. V primeru dejanske odpovedi veljajo odpovedni stroški, ki jih objavlja oziroma navaja ladjar na svoji spletni strani. Za vsa križarjenja velja, da v primeru odpovedi na dan odhoda ali neudeležbe križarjenja brez odpovedi nastopijo 100 % odpovedni stroški – potnik ni upravičen do nobenega povračila denarja.

1. Odpovedni stroški ladjarja Costa:

a. Za vsa križarjenja v BASIC kabinah (razen križarjenja okoli sveta):
· od dneva rezervacije do 45 dni pred križarjenjem: 25 % cene križarjenja
· od 44 do 30 dni pred križarjenjem: 50 % cene križarjenja
· od 29 do 15 dni pred križarjenjem: 75 % cene križarjenja
· od 14 do 0 dni pred križarjenjem: 100 % cene križarjenja

b. Za vsa križarjenja v COMFORT kabinah (razen križarjenja okoli sveta):
· do 46 dni pred odhodm križarjenja - 50 € na osebo
· od 45 do 30 dni pred križarjenjem: 25 % cene križarjenja
· od 29 do 15 dni pred križarjenjem: 50 % cene križarjenja
· od 14 do 5 dni pred križarjenjem: 75 % cene križarjenja
· od 5 do 0 dni pred križarjenjem: 100 % cene križarjenja

c. Za vsa križarjenja okoli sveta:
. nad 90 dni pred križarjenjem: 25% cene kržarjenja + administrativni stroški agencije 30 €
· od 60 do 89 dni pred križarjenjem: 25% cene križarjenja
· od 45 do 59 dni pred križarjenjem: 50 % cene križarjenja
· od 30 do 44 dni pred križarjenjem: 50 % cene križarjenja
· od 15 do 29 dni pred križarjenjem: 75 % cene križarjenja
· od 14 do 9 dni pred križarjenjem: 100 % cene križarjenja
· od 0 do 8 dni pred križarjenjem: 100 % cene križarjenja

Odpovedni stroški veljajo za križarjenja z odhodi od 1.4.2018 dalje.
Stroški spremembe podatkov na rezervaciji ali odpovedi rezervacje znašajo 30 € na kabino. Spremembe imena ladjar lahko upošteva največ do 7 dni pred odhodom na križarjenje.

2. Odpovedni stroški ladjarja MSC:

a. Za križarjenja dolga do 15 dni (oz 14 noči):
· 61 in več dni pred križarjenjem: 50 € in dodatno administrativni stroški agencije 30 €
· od 60 do 46 dni pred križarjenjem: 50 % cene križarjenja
· od 45 do 16 dni pred križarjenjem: 75 % cene križarjenja
· od 15 do 0 dni pred križarjenjem: 100 % cene križarjenja

b. Za križarjenja dolga več kot 15 dni (oz 14 noči):
· 91 in več dni pred križarjenjem: 50 € in dodatno administrativni stroški agencije 30 €
· od 90 do 61 dni pred križarjenjem: 25 % cene križarjenja
· od 60 do 46 dni pred križarjenjem: 50 % cene križarjenja
· od 45 do 31 dni pred križarjenjem: 75 % cene križarjenja
· od 30 do 0 dni pred križarjenjem: 100 % cene križarjenja

Stroški spremembe imena:
50 € na osebo do 7 dni pred križarjenjem. Sprememba znotraj 7 dni pred odhodom ni mogoča. Veljajo 100% storni stroški.
 

Stroški spremembe datuma odhoda:
Kabina bella: 50 € na osebo do 30 dni pred odhodom. Sprememba znotraj 29 dni pred odhodom ni mogoča. 
Kabina fantasica: Do 30 dni pred odhodom ni stroškov spremembe. Sprememba znotraj 29 dni pred odhodom ni mogoča.


S poletno sezono 2016 (od 21.3.2016) velja znižanje starostne meje za brezplačna križarjenja za otroke na 12,99 let. Otroci do 12,99 leta križarijo brezplačno (plačajo le ladijske in pristaniške pristojbine), v koliko so nastanjeni v kabini z dvema odraslima osebama. Za otroke stare vsaj 13 let bo cena znana ob rezervaciji. Otrok plača ceno za odraslega, v kolikor si deli kabino z le eno odraslo osebo.

3. Odpovedni stroški ladjarja NCL:

a. za križarjenja od 1-5 noči:
· nad 30 dni pred križarjenjem: 20 % cene križarjenja in administrativni stroški agencije 30 €
· od 30 do 22 dni pred križarjenjem: 35 % cene križarjenja
· od 21 do 15 dni pred križarjenjem: 50 % cene križarjenja
· od 14 do 8 dni pred križarjenjem: 75 % cene križarjenja
· od 7 do 2 dni pred križarjenjem: 95 % cene križarjenja
· od 1 do 0 dni pred križarjenjem: 100 % od cene križarjenja

b. za križarjenja 6 noči in več:
· nad 30 dni pred križarjenjem: 10 % cene križarjenja in administrativni stroški agencije 30 €
· od 30 do 22 dni pred križarjenjem: 35 % cene križarjenja
· od 21 do 15 dni pred križarjenjem: 50 % cene križarjenja
· od 14 do 8 dni pred križarjenjem: 75 % cene križarjenja
· od 7 do 2 dni pred križarjenjem: 95 % cene križarjenja
· od 1 do 0 dni pred križarjenjem: 100 % od cene križarjenja

c. Za apartmaje v kategorijah Garden Villa (kategorija S1) in Suite (kat. S2-S7, S9, SA in SB) veljajo spodnji posebni pogoji:
· nad 90 dni pred križarjenjem: 20 % cene križarjenja in administrativni stroški agencije 30 €
· od 90 do 30 dni pred križarjenjem: 45 % cene križarjenja
· od 29 do 15 dni pred križarjenjem: 65 % cene križarjenja
· od 14 do 8 dni pred križarjenjem: 75 % cene križarjenja
· od 7 do 2 dni pred križarjenjem: 95 % cene križarjenja
· od 1 do 0 dni pred križarjenjem: 100 % cene križarjenja

Ladjar NCL za spremembo na rezervaciji zaračunava od 50 € na osebo za križarjenje. V kolikor so potovalni dokumenti že izdani, je cena lahko višja.

4. Odpovedni stroški ladjarja Pullmantur:
· nad 31 dni pred križarjenjem: 50 € na osebo in administrativni stroški agencije 30 €
· od 31 do 17 dni pred križarjenjem: 33 % cene križarjenja
· od 16 do 8 dni pred križarjenjem: 67 % cene križarjenja
· od 7 do 0 dni pred križarjenjem: 100 % cene križarjenja

Ladjar Pullmantur za spremembo na rezervaciji zaračunava od 50 € na osebo za križarjenje. Spremembe so mogoče nad 15 dni do odhoda na križarjenje. Strošek je lahko tudi višji.

5. Odpovedni stroški ladjarja Celebrity Cruises in ladjarja Royal Caribbean Cruises (veljajo tudi za NCCF - nepovratne ladijske in pristaniške pristojbine):
a. za ladjarja Royal Caribbean Cruises velja:
· nad 57 dni pred križarjenjem: vrednost vašega obveznega pologa (vključno z vplačanimi doplačili za dodatne storitve) in administrativni stroški agencije 30 €
· od 29 do 56 dni pred križarjenjem: 50 % cene križarjenja
· od 15 do 28 dni pred križarjenjem: 75 % cene križarjenja
· od 6 do 14 dni pred križarjenjem: 90 % cene križarjenja
· od 0 do 5 dni pred križarjenjem: 100 cene križarjenja
Najmanjši odpovedni stroški so lahko minimalno v višini vplačanega pologa (vključno z vsemi doplačili, ki jih je potnik navedel in potrdil ob prijavi). Za stroške spremembe rezervacije se je potrebno pisno pozanimati pri ladjarju.

b. za ladjarja Celebrity Cruises velja:
1. Za križarjenja dolga 8 noči ali manj:
· od 49 do 30 dni pred križarjenjem: 30 % cene križarjenja oziroma sledeči znesek, če je le-ta višji od 30 % cene križarjenja:
      o za križarjenja dolga od 1 do 5 noči: 80 € po osebi
      o za križarjenja dolga od 6 do 8 noči: 200 € po osebi
· od 29 do 8 dni pred križarjenjem: 50 % cene križarjenja
· od 7 do 0 dni pred križarjenjem: 100 % cene križarjenja

2. Za križarjenja dolga 9 noči ali več:
· od 59 do 30 dni pred križarjenjem: 30 % cene križarjenja, oziroma sledeči znesek, če je le-ta višji od 30 % cene:
      o za križarjenja dolga 9 noči ali več: 360 € po osebi
· od 29 do 15 dni pred križarjenjem: 50 % cene križarjenja
· od 14 do 0 dni pred križarjenjem: 100 % cene križarjenja
V kolikor so odpovedni stroški nižji od pologa se zaračuna polog. Za praznične plovbe so odpovedni stroški enaki kot zgoraj, le da se stroški odpovedi začnejo 89 dni pred križarjenjem.

Za vsa križarjenja zaračunava agencija Morje možnosti administrativne stroške v višini 30 € na prijavo.

6. Odpovedni stroški ladjarja Carnival:
a) Za križarjenja dolga 5 dni ali manj:
· 60 in več dni pred križarjenjem: administrativni stroški agencije 30 € ter v primeru križarjenj v neznano 25% skupne cene križarjenja, za 'Early Saver' ter 'Super Saver fares' ponudbe pa polog, zahtevan s strani ladjarja
· od 60 do 46 dni pred križarjenjem: zahtevan polog s strani ladjarja (znano pred/ob prijavi)
· od 45 do 30 dni pred križarjenjem: zahtevan polog s strani ladjarja oz. 50 % skupne cene križarjenja (ladjar izbere višji znesek)
· od 29 do 15 dni pred križarjenjem: zahtevan polog s strani ladjarja oz.75 % skupne cene križarjenja (ladjar izbere višji znesek)
· od 14 do 0 dni pred križarjenjem: 100 % skupne cene križarjenja

Za križarjenja v neznano ter za križarjenja 'Early Saver' ter 'Super Saver fares' ladjar lahko določa posebne pogoje ob odpovedi. Potnike/agente naprošamo, da si jih skrbno preberete na ladjarjevi spletni strani.

b) Za križarjenja dolga 6 dni ali več (razen križarjenj: po Evropi, Transatlantik, Panamski kanal, Transpacifik):
· 76 in več dni pred križarjenjem: administrativni stroški agencije 30 € ter v primeru 'Early Saver' ter 'Super Saver fares' ponudbe polog, zahtevan s strani ladjarja
· od 75 do 56 dni pred križarjenjem: zahtevan polog s strani ladjarja (znano pred/ob prijavi)
· od 55 do 30 dni pred križarjenjem: zahtevan polog s strani ladjarja oz. 50 % skupne cene križarjenja (ladjar izbere višji znesek)
· od 29 do 15 dni pred križarjenjem: zahtevan polog s strani ladjarja oz. 75 % skupne cene križarjenja (ladjar izbere višji znesek)
· od 14 do 0 dni pred križarjenjem: 100 % cene križarjenja

Za križarjenja po ponudbi 'Early Saver' ter 'Super Saver fares' ladjar lahko določa posebne pogoje ob odpovedi. Potnike/agente naprošamo, da si jih skrbno preberete na ladjarjevi spletni strani.

c) Za križarjenja po Evropi, skozi Panamski prekop in križarjenja čez Atlantski ocean ter Pacifik:
· 91 in več dni pred križarjenjem: administrativni stroški agencije 30 € ter v primeru 'Early Saver' ter 'Super Saver fares' ponudbe polog, zahtevan s strani ladjarja
· od 90 do 56 dni pred križarjenjem: zahtevan polog s strani ladjarja (znano pred/ob prijavi)
· od 55 do 30 dni pred križarjenjem: zahtevan polog s strani ladjarja oz. 50 % skupne cene križarjenja (ladjar izbere višji znesek)
· od 29 do 15 dni pred križarjenjem: zahtevan polog s strani ladjarja oz. 75 % skupne cene križarjenja (ladjar izbere višji znesek)
· od 14 do 0 dni pred križarjenjem: 100 % cene križarjenja

Za rezervacije s posebnimi cenami pod kodo 'Early Saver' oziroma 'Super Saver fares' veljajo strožji odpovedni pogoji. Pogoji so na voljo na ladjarjevi spletni strani. Povezavo najdete TUKAJ. Potnike/agente naprošamo, da si jih skrbno preberete na ladjarjevi spletni strani.

d) Za vsa križarjenja v kategoriji 'Instant Saver fare' so stroški odpovedi kadarkoli po prijavi oziroma pred križarjenjem: 100% skupne cene križarjenja.

Za vsa Carnival Cruise Lines križarjenja velja, da je skupna cena križarjenja opredeljena kot cena križarjenja, doplačilo za vključene transferje, pakete pred- in po križarjenju ter t.i. 'air supplement', kadar je vključen letalski prevoz.

7. Odpovedni stroški ladjarja Holland America:
a) Za križarjenja po Sredozemlju in Evropi, Karibih, Panamskem prekopu, Mehiki, Bermudih, Kanadi, Novi Angliji, Aljaski in Hawajih (krajša od 28 dni), Pacifik in križarjenja s potovanji (land+cruise):
· nad 45 dni pred križarjenjem: 20% polne cene križarjenja in administrativni stroški agencije 30 €
· od 45 do 29 dni pred križarjenjem: 50 % polne cene križarjenja
· od 28 do 16 dni pred križarjenjem: 75 % polne cene križarjenja
· od 15 do 0 dni pred križarjenjem: 100 % polne cene križarjenja

Odpovedni pogoji ne veljajo za križarjenja Prinsendam.

b) Za križarjenja Prinsendam Evropa, 30+ dnevna križarjenja Evropa Transatlantik ali kateri koli segment teh potovanj, Avstralija in Nova Zelandija, Južni Pacifik, Južna Amerika (vključno program 'Odkritja Inkov'), Antartika, Azija, Inkovska cesarstva, 28-50 dnevni Havaji, Tahiti in Marquesas, programi: Amazonska raziskovanja, 'Holidays', Raziskovanje Afrike in Pot na Daljni Vzhod:
· 74 in več dni pred križarjenjem: 20% polne cene križarjenja in administrativni stroški agencije 30 €
· od 73 do 43 dni pred križarjenjem: 50 % polne cene križarjenja
· od 42 do 22 dni pred križarjenjem: 75 % polne cene križarjenja
· od 21 do 0 dni pred križarjenjem: 100 % polne cene križarjenja

c) Za križarjenja Grand Voyage, Grand World ali kateri koli segment križarjenj znotraj Grand Voyage ali Grand World:
· od 120 do 91 dni pred križarjenjem: 20 % polne cene križarjenja in administrativni stroški agencije 30 €
· od 90 do 76 dni pred križarjenjem: 60 % polne cene križarjenja
· od 75 do 0 dni pred križarjenjem: 100 % polne cene križarjenja

8. Odpovedni stroški ladjarja Cunard:
· od 90 do 57 dni pred križarjenjem: 50 % cene križarjenja oz. zahtevan polog s strani ladjarja, v kolikor je ta višji od 30 % cene križarjenja in administrativni stroški agencije 30 €
· od 56 do 42 dni pred križarjenjem: 60 % cene križarjenja
· od 41 do 16 dni pred križarjenjem: 75 % cene križarjenja
· od 15 do 7 dni pred križarjenjem: 90 % cene križarjenja
· od 6 do 0 dni pred križarjenjem: 100 % cene križarjenja

Ladjar navaja veljavne stroške odpovedi v katalogu, zato potnike oz. agente naprošamo, da vedno preverijo veljavne stroške odpovedi pred prijavo.

9. Odpovedni stroški ladjarja Princess:
a) Za križarjenja dolga 30 dni ali manj (vključno s križarjenji 'World Cruise'):
· več kot 75 dni pred križarjenjem: administrativni stroški agencije 30 €
· od 75 do 57 dni pred križarjenjem: zahtevan polog s strani ladjarja, v kolikor je ta višji od 30% cene križarjenja
· od 56 do 29 dni pred križarjenjem: 50 % skupne cene križarjenja
· od 28 do 15 dni pred križarjenjem: 75 % skupne cene križarjenja
· od 14 do 0 dni pred križarjenjem: 100 % skupne cene križarjenja

Skupna cena križarjenja vključuje križarjenje, pakete Cruise Plus ter vse nakupe dodatnih storitev, ne vključuje pa pristaniških in ladijskih pristojbin ter transferjev in izletov. Za posamezne last minute ponudbe lahko ladjar zaračuna 100% odpovedne stroške, zato potnike in agente naprošamo, da se o teh ponudbah ter pogojih odpovedi pozanimate pred rezervacijo križarjenja.

b) Za križarjenja daljša od 30 dni (vključno s križajenji World Cruise ter križarjenji za Novo leto in Božič):
· več kot 120 dni pred križarjenjem: administrativni stroški agencije 30 €
· od 119 do 90 dni pred križarjenjem: 30 % cene križarjenja oz. zahtevan polog s strani ladjarja, v kolikor je ta višji od 30 % cene križarjenja
· od 89 do 64 dni pred križarjenjem: 50 % skupne cene križarjenja
· od 63 do 43 dni pred križarjenjem: 75 % skupne cene križarjenja
· od 42 do 0 dni pred križarjenjem: 100 % skupne cene križarjenja

Skupna cena križarjenja vključuje križarjenje, pakete Cruise Plus ter vse nakupe dodatnih storitev, ne vključuje pa pristaniških in ladijskih pristojbin ter transferjev in izletov. Za posamezne last minute ponudbe lahko ladjar zaračuna 100% odpovedne stroške, zato potnike in agente naprošamo, da se o teh ponudbah ter pogojih odpovedi pozanimate pred rezervacijo križarjenja.

c. Za nastanitve v hotelih pred- in po križarjenju:
· več kot 57 dni pred prihodom: administrativni stroški agencije 30 €
· od 56-29 dni pred prihodom: 50 % skupne cene nastanitve
· od 28-16 dni pred prihodom: 75 % skupne cene nastanitve
· od 15-0 dni pred prihodom: 100 % skupne cene nastanitve

Za posamezne last minute ponudbe lahko ladjar zaračuna 100% odpovedne stroške, zato potnike in agente naprošamo, da se o teh ponudbah ter pogojih odpovedi pozanimate pred rezervacijo križarjenja.

10. Odpovedni stroški ladjarja Windstar:
· za 121 dni in več pred križarjenjem: 50$ administrativnih stroškov na osebo + administrativni stroški agencije 30 €
· od 120 do 90 dni pred križarjenjem: 50$ administrativnih stroškov + 15% cene križarjenja (zahtevan polog s strani ladjarja)
· od 89 do 60 dni pred križarjenjem: 50$ administrativnih stroškov + 35% cene križarjenja
· od 59 do 30 dni pred križarjenjem: 50$ administrativnih stroškov + 50 % cene križarjenja
· od 29 do 0 dni pred križarjenjem: 50$ administrativnih stroškov + 100 % cene križarjenja

Ladjar šteje spremembo rezervacije kot novo rezervacijo in zato veljajo za odpoved prvotne rezervacije zgoraj navedeni odpovedni stroški.
 

Odpovedni stroški za rečna križarjenja

1. Odpovedni stroški ladjarja Croisi Europe:
· Več kot 91 dni pred križarjenjem (odhodom): 100$ na osebo + administrativni stroški agencije 30 €
· od 89 to 60 dni pred križarjenjem: 50% cene križarjenja
· od 59 do 30 dni pred križarjenjem: 70% cene križarjenja
· od 29 do 0 dni pred križarjenjem: 100% cene križarjenja

Odpovedni stroški veljajo za križarjenja z ladjarjem Croisieurope (po evropskih rekah, obalah evropskih držav in križarjenjih po reki Mekong). Za vsako spremembo zaračuna ladjar administrativne stroške v višini 50 € na osebo, vendar le, če se sprememba sporoči do 5 dni pred križarjenjem. Za nekatera svetovna rečna križarjenja veljajo posebni pogoji ladjarja za odpoved, zato potnike oz. agente naprošamo, da se o njih pozanimate pred rezervacijo. 

Odpovedni stroški za trajektne prevoznike

1. Odpovedni stroški ladjarja Jadrolinija:
· od dneva izdaje vozovnice pa do 22 dni pred odhodom: 10% odpovedni stroški + administrativni stroški agencije 30€
· od 21 do 8 dni pred odhodom: 20 % odpovedni stroški
· od 7 do 2 dan pred odhodom: 30 % odpovedni stroški
· od 1 do 0 dni pred odhodom: 100 % odpovedni stroški

Odpoved potovanja mora biti pred odhodom. Za vozovnico, ki ni bila koriščena ali del potovanja, ki ni bilo koriščeno, lahko potrdilo za refundacijo izda le podjetje (agencija), ki je vozovnico izdalo. Zahtevek mora imeti pisno potrditev ladjarja oziroma pooblaščene agencije.
- Za odpoved vozovnice z “odprtim” (nenavedenim) datumom, je strošek odpovedi 10% cene vozovnice.
- Ob odpovedi se stroški za obroke na ladji povrnejo v celoti.
- 100% stroški nastopijo tudi, kadar potnik sam izstopi z ladje pred na vozovnici navedenim pristaniščem ali pa, ko na odhod sploh ne pride.
- Prošnjo za refundacijo je potrebno oddati v roku 14 dni po koncu potovanja.
- Ladjar dovoljuje eno brezplačno zamenjavo datuma na vozovnici.
 

2. Odpovedni stroški ladjarja Minoan Lines:

a. Linije po Jadranu in do Grčije:
· od dneva izdaje vozovnice pa do 30 dni pred odhodom – brez odpovednih stroškov, le administrativni stroški agencije 30 €
· od 29 do 7 dni pred odhodom: 25 % odpovedni stroški
· od 6 do 24 ur pred odhodom: 50 % odpovedni stroški
· manj kot 24 ur do odhoda: 100 % odpovedni stroški
Posebne ponudbe so predmet posebnih odpovednih pogojev, zato se ob nakupu akcijskih ponudb vedno pozanimajte tudi o odpovednih stroških.

b. Domače linije (po Grčiji):
· od dneva izdaje vozovnice pa do 14 dni pred odhodom – brez odpovednih stroškov, le administrativni stroški agencije 30 €
· od 13 do 7 dni pred odhodom: 25 % odpovedni stroški
· od 6 do 12 ur pred odhodom: 50 % odpovedni stroški
· manj kot 12 ur do odhoda: 100 % odpovedni stroški

Posebne ponudbe so predmet posebnih odpovednih pogojev, zato se ob nakupu akcijskih ponudb vedno pozanimajte tudi o odpovednih stroških.

Zahtevek za refundacijo skladno s pogoji lahko poda samo agencija, ki je vozovnico izdala. Ladjar ima pravico do zamenjave plovila skladno z dovoljenjem Ministrstva za trgovino in pomorstvo. Prav tako ima ladjar brez predhodnega obvestila pravico do spremembe v urnikih, vozovnicah ali potovalnih pogojih, pri čemer se obvezuje, da cena vozovnice ne sme biti višja od tiste, ki je na voljo na ladjarjevih spletnih straneh. Družba ne odgovarja za amude ali odpovedi, ki izhajajo iz slabih vremenskih razmer.


3. Odpovedni stroški ladjarja Grimaldi Lines:

Odpoved rezervacije mora biti podana ladjarju pisno.
Stroški odpovedi se nanašajo na polni znesek vozovnice (potniki, vozilo/a, živali, drugo):
· do 30 dni pred odhodom : 10 % odpovedni stroški (plus vsi fiksni stroški ter doplačila za gorivo), administrativni stroški agencije 30 €
· od 29 do 7 dni pred odhodom : 30 % odpovedni stroški (plus vsi fiksni stroški ter doplačila za gorivo)
· od 6 do 2 dni pred odhodom: 50 % odpovedni stroški (plus vsi fiksni stroški ter doplačila za gorivo)
· od 1 do 0 dni pred odhodom ter za t.i. »no show«, ko se potnik ne pojavi na odhod: 100 % odpovedni stroški (plus vsi fiksni stroški ter doplačila za gorivo)

- Povračilo za stroške obrokov na ladji ali storitev shuttle avtobusa, ki jih potnik doplača, ni možna v primeru 100% odpovednih stroškov ali »no show« (ko se potnik ne pojavi na odhod), v vseh ostalih primerih se povrnejo.
- Za posebne vozovnice (special fare tickets), ki jih ladjar izda, so stroški odpovedi 100%.
- Stroški odpovedi so 100% tudi v primeru: ko potnik zgreši mesto ali čas odhoda, ko ga predstavniki oblasti zavrnejo zaradi nepravilnosti pri osebnih dokumentih ob vkrcanju, ko se potnik želi vkrcati z vozilom in nima pravih/vseh dokumentov za svoje vozilo ipd.
- Datum potovanja se lahko spremeni največ dvakrat, sicer se vozovnice ne da več preklicati / odpovedati, stroški odpovedi so 100%. Za vozovnice s posebnim dogovorom je vračilo možno le, če gre za »posebne vozovnice« (special fare tickets), sicer vračilo kupnine ni možno.
- Za vsako spremembo na rezervaciji ladjar zaračunava 30 € na osebo.

4. Odpovedni stroški ladjarja Grandi Veloci:

· od dneva izdaje vozovnice do 21 dni pred odhodom : 20 % odpovedni stroški + administrativni stroški agencije 30 €
· od 20 do 5 dni pred odhodom : 25 % odpovedni stroški
· od 4 dni do 2 uri pred odhodom: 50 % odpovedni stroški
· od 2 uri do odhoda ter za t.i. »no show«, ko se potnik ne pojavi na odhod: 100 % odpovedni stroški

Odovedni stroški se nanašajo na skupni znesek vozovnice za potnike, vozila in rezervirane dodatne storitve in takse. Datum in čas odpovedi mora izdajatelj vozovnice (ladjar ali pooblaščena agencija) akceptirati in navesti na vozovnico. Izračun odpovednih stroškov bo narejen od dneva po odpovedi in se nanaša na dan predvidenega potovanja. Brez predhodne odobritve ladjarja ob odpovedi, se obračunajo 100% odpovedni stroški. Priporočamo zavarovanje rizika odpovedi. Za vsako spremembo na rezervaciji ladjar zaračunava strošek 25 € na osebo.

***

Zgoraj navedeni odpovedni stroški veljajo na dan 1.1.2015. V kolikor se višina ladjarjevih odpovednih stroškov spremeni, se spremenijo tudi tukaj zapisani pogoji. Lestvice odpovednih stroškov ladjarjev so objavljene na njihovih straneh in v katalogih posameznih ladjarjev.

Internetne strani ladjarjev:
www.costacruises.com; www.msccruises.com; www.ncl.eu; www.pullmanturcruises.com; www.celebritycruises.com; www.royalcaribbean.co.uk; www.carnival.com; www.hollandamerica.com; www.cunard.com; www.princess.com; www.windstarcruises.com
Ladjarji (rečna križarjenja): www.croisieurope.travel
Trajekti: www.jadrolinija.hr (splošni pogoji); www.minoan.gr; www.gnv.it; www.grimaldi-ferries.com

V kolikor je križarjenje/potovanje/izlet ali vozovnica rezervirano/a preko drugega organizatorja, veljajo njegovi splošni pogoji.
V primeru odpovedi aranžmaja, v katerem je vključeno prevozno sredstvo (letalo, vlak, transfer) ali hotel ali je pa bila potniku prodano storitev samostojno, veljajo za te storitve pravila prevoznika, ponudnika ali agencije, ki je prodal/a storitev.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo le s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno, ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z organizatorjem, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za vse stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil (stroške vezane na križarjenje, transferje, vozovnice ter vse druge stroške povezane s križarjenjem oziroma aranžmajem). V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani organizatorja zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene. 
Ladjar si pridržuje pravico kadarkoli zamenjati kabino znotraj iste oziroma višje kategorije.
V primeru, ko ob rezervaciji ni možno izbirati številke kabine (garantirane kabine), so kabine naknadno določene s strani ladjarja, ki si pridržuje pravico določiti tudi kabino prirejeno za invalide ali z oviranim pogledom, v kolikor je znotraj iste oziroma v višji kategoriji.

Kabina z oznako 'guarantee cabin' pomeni najnižjo kategorijo kabine, ki jo ladjar zagotavlja. To pomeni, da lahko stranka na ladji dobi NAJMANJ tisto kategorijo kabine, ki jo je rezervirala z možnostjo "upgrade"-a oziroma premestitve v kabino višjega cenovnega razreda. Pogoj ladjarjev je, da bosta številka kabine in njena lokacija na ladji znani naknadno ali celo na dan odhoda ladje.
V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) poleg odpovednih stroškov in administrativnih stroškov (10 € na prijavo za aranžmaje in 2 € na prijavo za enodnevne izlete-oglede ladje) tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC).

Potnik oziroma agent lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, nastanitev, datum potovanja, vendar le pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. Za vsako tako spremembo Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) zaračuna potniku administrativne stroške v višini 10 €. V primerih, ko pa so stroški spremembe višji, Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) zahteva povrnitev dejanskih stroškov nastalih zaradi spremembe.

Potnik ali agent lahko obstoječo prijavo spremeni (jo odpove skladno z določili VII. točke teh splošnih pogojev, doda na rezervacijo nove storitve kot so zavarovanje, napitnine, transfer, paketi pijač in druge podobne storitve za doplačilo), potnikova obveznost te spremembe je plačilo stroškov spremembe rezervacije v višini 10 € na posamezno prijavo. Potnik ali agent ima tudi pravico odpovedati obstoječo prijavo ter narediti novo za isto križarjenje, pri čemer je potnik oziroma agent poleg obveznosti iz VII. točke teh splošnih pogojev , obvezen plačati tudi strošek takšne spremembe rezervacije v višini 20 € na prijavo.

VIII. Skupinski ali individualni odhodi

Vsak razpisan skupinski odhod ima v razpisu določeno najmanjše število potnikov, pri katerem Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) zagotovi slovenskega vodnika / spremljevalca. Če v razpisu ni drugače navedeno je najmanjše število potnikov za zagotovitev skupinskega odhoda 25 potnikov. V primeru, da se prijavi manj kot 25 potnikov je križarjenje individualno, brez slovenskega vodnika / spremljevalca.
Potnikova odpoved križarjenja velja po VII. členu teh splošnih pogojev. Pri tematskih križarjenjih je potrebno minimalno število prijavljenih potnikov za izvedbo tematskega križarjenja in je navedeno v programu. V nasprotnem primeru je križarjenje izvedeno brez tematskega programa, pod drugačnimi pogoji (cena, spremljevalec, vsebina programa ipd.).
Pri vseh skupinskih odhodih ladjarju za celotno skupino Morje možnosti (Krizarjenja-b2b.com) poda prošnjo za zgodnji (prvi) termin večerje, vendar ladjarjeve odobritve ne zagotavlja. Skupinski termin za večerjo velja tudi za Premium kabine (pri ladjarju Costa Cruises). Izbira termina ze Premium kabine je mogoča le pri individualnih prijavah.

IX. Odpoved potovanja s strani organizatorja

Ladjar si pridržuje pravico kadarkoli zamenjati kabino znotraj iste oziroma višje kategorije.
V primeru, ko ob rezervaciji ni možno izbirati številke kabine (garantirane kabine), so kabine naknadno določene s strani ladjarja, ki si pridržuje pravico določiti tudi kabino prirejeno za invalide ali z oviranim pogledom, v kolikor je znotraj iste oziroma v višji kategoriji.

Organizator si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izpolnjevanjem te pogodbe nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti oziroma jih preprečiti, za organizatorja pa bi pomenile utemeljen razlog, da ne bi sklenil pogodbe, če bi bile znane ob sklenitvi pogodbe.
Organizator si pridržuje pravico, da zaradi tehničnih razlogov, premajhnega števila prijavljenih potnikov, višje sile ali drugih varnostnih razlogov, potovanje pred začetkom odpove brez plačila odškodnine, pri tem pa potniku vrne celoten vplačan znesek.
V primeru, da se je potovanje že začelo lahko organizator zaradi tehničnih razlogov, višje sile ali drugih varnostnih razlogov, potovanje odpove brez plačila odškodnine, vplačan znesek pa se povrne sorazmerno z zmanjšanjem števila nočitev.
Pri turističnih potovanjih ter ostalih turističnih storitvah, kjer je lepo oziroma ustrezno vreme bistven pogoj za izpolnitev programa, se odstop od pogodbe zaradi slabega oziroma neustreznega vremena šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin.

Če v programu potovanja ni navedeno drugače, velja za najmanjše potrebno število potnikov pri določenem prevoznem sredstvu naslednje:
· za križarjenja najmanj 25 potnikov,
· za prevoz z avtobusom najmanj 30 potnikov
· za prevoz na rednih letalskih linijah najmanj 10 potnikov
Organizator potovanja bo v primeru premalo prijavljenih potnikov obvestil stranko o morebitni odpovedi najmanj 7 dni pred predvidenim datumom začetka potovanja. Število prostih mest za posamezno potovanje je omejeno.
Organizator lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z organizatorjem, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil organizatorja.

X. Sprememba rezervacije in programa

Potnik ali agent lahko obstoječo prijavo spremeni (jo odpove skladno z določili VII. točke teh splošnih pogojev, doda na rezervacijo nove storitve kot so zavarovanje, napitnine, transfer, paketi pijač in druge podobne storitve za doplačilo), potnikova obveznost te spremembe je plačilo stroškov vsake spremembe rezervacije v višini 10 € na prijavo. Potnik ali agent ima tudi pravico odpovedati obstoječo prijavo ter narediti novo za isto križarjenje, pri čemer je potnik oziroma agent poleg obveznosti iz VII. točke teh splošnih pogojev, obvezen plačati tudi strošek takšne spremembe rezervacije v višini 20 € na prijavo.

Če potnik želi na rezerviranem potovanju spremeniti ali zamenjati ime udelženc-a /ev mora to storiti najkasneje do 8 dni pred odhodom, če je spremembo pri ladjarju sploh še mogoče urediti, in plača za vsako spremembo 10 € na osebo ter morebitne dodatne stroške spremembe in / ali odpovedi storitev tretjih oseb v okviru programa potovanja. Spremembe imen udeležencev ali rezervacije včasih niso dovoljene (restriktivne letalske vozovnice, prebukirani -red code- potovanja/križarjenja,...).

Organizator si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na potovanje oz. do odpovedi potovanja zaradi sprememb voznega reda prevoznikov (letalo, vlak, avtobus, ladja,...) ali višje sile ter pravico do drugačne smeri potovanja, če se spremenijo pogoji potovanja (nov vozni red, negotov položaj v državah, kjer poteka program, elementarne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere organizator ne more vplivati) in sicer brez odškodnine. Organizator si pridržuje pravico do spremembe številke kabine ali hotelske sobe (v isti ali višji kategoriji) ter časovno izmeno prehrane v restavraciji, kljub poprejšnji potrditvi, brez odškodnine.
Organizator ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da organizator odpove potovanje, ima potnik pravico do sorazmernega povračila vplačane cene potovanja. Organizator ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.
Zaradi vremenskih okoliščin in drugih naravnih pojavov lahko pride do spremembe programa oziroma itinerarja tudi s strani ladijske družbe.
Organizator ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Posebej to velja pri najemu posebnih letal, saj vozni red ni znan vnaprej in je odvisen od razpoložljivosti letalskih kapacitet in potrjenih časovnic, ki niso v okviru rednega letenja. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Organizator ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Organizator si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, do spremembe tipov letal, prevoznika in smeri
poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva.
Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, ne pa tudi počitku in ogledom.
Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma in v kolikor ni drugače navedeno, povprečne kategorije.

XI. Obveznosti organizatorja

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov v skladu z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu potovanja navedene storitve in je odgovoren za morebitne neizvedene ali delno izvedene storitve. Organizator izključuje vsako odgovornost v primeru spremembe ali neizvedbe storitev, nastalih zaradi višje sile ali zamud prevoznih sredstev, za katere je v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami odgovoren prevoznik.
Organizator ali lokalni predstavnik organizatorja, če obstaja, mora potniku, ki se med potovanjem znajde v težavah zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki niso povezane z zagotavljanjem pogodbenih storitev in jih je povzročila tretja oseba ali so posledica višje sile ali dogodka, ki ga kljub skrbnemu ravnanju ni bilo mogoče preprečiti, ponuditi takojšnjo pomoč.

XII. Potovalni dokumenti in obveznost potnika

Potnik je dolžan osebno poskrbeti za ustreznost svojih listin in prtljage, ki morajo izpolnjevati pogoje, ki so predpisani z obmejnimi (vize), carinskimi, sanitarnimi (cepljenje), denarnimi in drugimi upravnimi predpisi matične države in države, v katero potuje. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni...) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. Potnik mora predložiti in potovati z osebnimi dokumenti, katerih veljavnost poteče vsaj šest mesecev po koncu potovanja.
V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške, nezmožnost za pravočasno vkrcanje na ladjo ali kakšno drugo prevozno sredstvo ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.
Vse informacije o vizumih za države v katere potujejo, so potniki dolžni pridobiti pri Ministrstvu za zunanje zadeve, konzularnem oddelku v Ljubljani.
Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na organizatorja ali njegovega predstavnika. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

Za individualna potovanja in potovanja z organiziranim prevozom potnik prejme končno obvestilo (potni dokument - vozovnico) nekaj dni pred odhodom na potovanje, zaradi administrativnih razlogov pa lahko tudi dan pred odhodom.  V tem primeru Morje možnosti izda pisno potrditev o vplačani rezervaciji, ki potniku zagotavlja začetek potovanja oziroma storitev organizatorja, ki jih je vplačal. Pri skupinskih odhodih z vodnikom potniki prejmejo potovalne dokumente v elektronski obliki v dneh pred odhodom, zaradi administrativnih postopkov pri ladjarju pa lahko tudi dan pred odhodom. V kolikor potnik potujejo na skupinski odhod z  lastnim prevozom, potniki prejmejo potovalne dokumente najkasneje dan pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve prijavnice, voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

XIII. Prtljaga

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik in le-ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov, prav tako ne za krajo prtljage in drugih dragocenosti v hotelu / na ladji. Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi potnik sam naslovi na hotel, prevoznika ali zavarovalnico. Pri tem na kraju dogodka izpolni obrazec PIR letalske ali ladijske družbe, ki je opravila prevoz, ter en izvod zadrži zase. Le na podlagi obrazca mu letalska družba lahko izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu oziroma ladijska družba, v kolikor je prtljaga bila posebej zavarovana pri prevozniku. Potniku se svetuje sklenitev zavarovanja prtljage.
Prevoz prtljage je do teže, ki jo določi prevoznik, brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, golf oprema ipd. mora potnik prevozniku doplačati in sicer navadno ob odhodu, direktno na letališču. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve kapacitet vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.

XIV. Reklamacije

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti pri turističnih storitvah organizatorja ali posrednika grajati na kraju samem, vodji potovanja, predstavniku oziroma predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, neposrednemu izvajalcu storitev oziroma ladijski recepciji, v kolikor je potovanje individualno. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve, povračilu odškodnine oziroma plačilu škode. Morje možnosti (Krizarjenja-b2b.com) ne bo obravnaval reklamacije, kateri potnik ni priložil zapisnika zgoraj navedenih oseb, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.
Pritožbeni postopek: Takoj na kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom organizatorja z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) ne bo upošteval kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno poročilo. Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku, to je v dveh mesecih od zaključka potovanja, poslati pisno pritožbo s priporočeno pošto na naslov: Morje možnosti d.o.o., Resljeva cesta 1, 1001 Ljubljana ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika organizatorja ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.).
Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po prejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom Obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda odgovora na reklamacijski zahtevek potnika, se potnik odreka posredovanju pritožbe tretjim osebam in pristojnim institucijam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.
Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) ni organizator potovanja, bo Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) pritožbo posredoval odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestil. Potnike seznanjamo, da imajo tuji organizatorji krajši čas za oddajo pritožb, in sicer 30 dni, zato svetujemo, da potnik pošlje reklamacijo v najkrajšem možnem času. V primeru, da Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) nastopa zgolj v vlogi informatorja, mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda ipd. Brez pisne reklamacije Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.
Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) take reklamacije ne bo obravnavalo. Prav tako Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) ne bo obravnavalo reklamacij, ki ne bodo poslane na zgoraj navedeni naslov in reklamacij, poslanih prek elektronske pošte.
Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in / ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se omeji največja odškodnina zaradi nepopolno opravljene storitve na vplačani znesek. Potnik ima pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. Omejitev odgovornosti velja za vsa potovanja, za katera je sklenjena pogodba o potovanju oz. za katero potnik prejme račun. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

XV. Letalske rezervacije

Pri rezervaciji letalskih vozovnic rednih linij za kakršnekoli spremembe cen Morje možnosti (Krizarjenja-b2b.com) ne more odgovarjati. Pri prodaji letalskih vozovnic organizator potovanja nastopa kot posrednik med stranko in letalskim prevoznikom, zato veljajo pravila letalske družbe. Organizator si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. Prav tako si Morje možnosti (Krizarjenja-b2b.com) pridržuje pravico do spremembe cene letalske vozovnice kljub plačanemu depozitu potnika. Cena vzeta iz rezervacijskega sistema velja na dan rezervacije. Ceno lahko Morje možnosti (Krizarjenja-b2b.com) zagotovi le za 24 ur, po preteku tega roka se cena lahko spremeni.
V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima organizator poleg odpovednih stroškov in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC).

XVI. Transfer

a) Skupinski odhodi
Ob rezervaciji križarjenja potnik plača celotni znesek transferja, če se zanj odloči. Stroški odpovedi transferja za skupinske odhode s strani potnika so 100 %. Odpoved transferja organiziranega na podlagi zbirnika individualnih prijav lahko organizator odpove zaradi prenizkega števila prijavljenih (minimalno 4 potniki) in se v takem primeru zavezuje, da bo že vplačan prevoz potniku povrnil v celoti. Organizator potovanja bo v primeru premalo prijavljenih potnikov obvestil stranko o morebitni odpovedi najmanj 7 dni pred predvidenim datumom začetka potovanja.

b) Individualni odhodi
Za individualna križarjenja stranka potrdi prevoz s prevoznikom GoOpti. Smatra se, da je pogodba sklenjena med stranko in prevoznikom in veljajo njegovi splošni pogoji, objavljeni na prevoznikovi spletni strani. V nadaljevanju objavljamo povzetek splošnih pogojev prevoznika GoOpti:
· Prevoz do pristanišča :
Dan pred prevozom do pristanišča je potnik obveščen preko sms-a in/ali elektronske pošte o točni uri odhoda, lokaciji in o kontaktu voznika. Zbirno mesto je v Ljubljani (postajališče Dolgi most, Kolosej BTC, Železniška postaja ipd. - odhodno mesto je znano pred odhodom). Prevoz do pristanišča lahko zaradi odhoda potnikov iz druge lokacije, ki ni zbirno mesto, traja dlje kot je za takšno razdaljo običajno.
· Prevoz iz pristanišča:
Dan pred prevozom iz pristanišča je potnik obveščen preko sms-a in/ali elektronske pošte o točni uri odhoda in o kontaktu voznika. Načrtovana ura prevoza iz pristanišča je med 10.00 in 12.00 uro, odstopanje od načrtovane ure prevoza iz pristanišča je lahko največ dve uri. Potnik bo o odstopanju pravočasno obveščen. Prevoz iz pristanišča v Slovenijo lahko zaradi dostave potnikov na različne lokacije traja dlje kot je za takšno razdaljo običajno.
· Možna doplačila:
Potnike je možno pobirati/odložiti tudi na domu oz. na drugi lokaciji, kot je glavna železniška postaja v Ljubljani. Doplačila so:
- 3 € na lokacijo, ki je oddaljena 5 km ali manj od ljubljanske obvoznice in / ali 5 km ali manj od avtoceste LJ – TRST – LJ, LJ – BENETKE - LJ ali LJ - GENOVA / SAVONA - LJ
- 9 € na lokacijo, ki je oddaljena od 5 km do 10 km od ljubljanske obvoznice in/ali od 5 km do 10 km od avtoceste LJ – TRST - LJ, LJ – BENETKE - LJ oz LJ - GENOVA / SAVONA – LJ. Cena se poviša za nadaljnjih 9 € na vsakih dodatnih 10 km vožnje.

c) Stroški odpovedi prevoza s strani potnika
· do enega meseca pred odhodom na križarjenje odpovednih stroškov ni,
· od enega meseca do 14 dni pred odhodom odpovedni stroški znašajo 50 % cene prevoza,
· manj kot 14 dni pred odhodom odpovedni stroški znašajo 100 % cene prevoza.

Morje možnosti (Krizarjenja-b2b.com) ne odgovarja za morebitno škodo, ki izvira iz uporabe prevoznih sredstev izven programa potovanja (pogodbe), kakor tudi ne za morebitno neuporabo vseh storitev po programu zaradi zamude ali odpovedi storitev prevoznikov, ki se jih poslužuje potnik za prihod do predvidenega kraja odhoda po programu potovanja individualno (v lastni organizaciji).

XVII. Hotel oziroma nastanitev pred ali po križarjenju

Ob rezervaciji križarjenja je možno rezervirati tudi hotel. Rezervacijo hotela priporočamo vedno, ko na kraj odhoda potujete z letalom. Možno je rezervirati tudi počitnice ali potovanje pred ali po križarjenju. Pri nekaterih križarjenjih pakete nudi že ladjar, lahko pa jih po vaši želji sestavi tudi Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com). V primeru odpovedi rezervacije, veljajo splošni pogoji hotelirja ali posrednika pri prodaji hotelskih storitev.

XVIII. Zavarovanje za stroške odpovedi in zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini

Potnik se lahko na lastno željo zavaruje pri slovenskih zavarovalnicah ali v potovalni agenciji po veljavnih predpisih. Organizator na željo potnika ob prijavi posreduje informacije v zvezi z zavarovanjem. Organizator ne odgovarja za telesne poškodbe pri potniku in sopotnikih, pridobljene na poti oz. v prevoznih sredstvih. Morebitne odškodninske zahtevke je potrebno nasloviti na pristojno zavarovalnico oz. prevoznika. Pri nekaterih prevoznikih je zavarovanje obvezno. Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko vplača odpovedni riziko. Sporazum o odpovednem riziku se lahko sklene najkasneje na dan potrditve rezervacije in velja le v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci). Potnik lahko uveljavlja povračilo vplačanega zneska iz naslova vplačanega odpovednega rizika le ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila.
Ne glede na plačani odpovedni riziko ima Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 10 € na osebo ter pravico do zadržanja zneska vplačanega odpovednega rizika. V primeru, ko je predmet pogodbe o potovanju nakup letalske vozovnice, Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) poleg administrativnih stroškov zadrži tudi rezervacijsko pristojbino (TSC). Potnik ima iz naslova vplačanega odpovednega rizika torej pravico do povračila vplačanega zneska za pogodbeno dogovorjene turistične storitve, zmanjšane za administrativne stroške, vplačila oz. stroške odpovednega rizika in rezervacijsko pristojbino (TSC). Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) ne odgovarja za druge morebitne stroške, ki jih je imel potnik zaradi načrtovanega potovanja ali druge turistične storitve po pogodbi o potovanju (npr. stroški cepljenja, vizum, potni stroški ipd.).
Potnik ima pravico do uveljavljanja vračila plačila na podlagi plačanega odpovednega rizika, v primeru, da pogodbo o potovanju zaradi zgoraj navedenih razlogov odpove najkasneje do dve uri pred pričetkom potovanja. Kot pričetek potovanja, ki se prične z organiziranim avtobusnim, letalskim ali ladijskim prevozom se šteje ura avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda. V primeru, ko v turistični aranžma ni vključen organiziran prevoz, pa se kot pričetek potovanja šteje zadnja ura za vkrcanje na ladjo.
Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega odpovednega rizika. Pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do vračila vplačanega zneska na podlagi odpovednega rizika, če se na dan pričetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu.
Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo na pričetku potovanja ali med potovanjem. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačanega odpovednega rizika. Potnik prav tako nima pravice do povračila iz naslova odpovednega rizika v primeru, ko ne predloži ustreznega pisnega dokazila o opravičenem razlogu odpovedi potovanja. Zahtevka za uveljavitev odpovednega rizika ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja. V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odpovedni riziko in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.
V primeru, da potnik sklene zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova zavarovanja rizika odpovedi uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji poslovanja zavarovalnice. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, prek katere je sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi.

XIX. Informacije

Ustne informacije, ki jih dobi potnik na prijavnem mestu ne obvezujejo organizatorja. Organizator je zavezan k izvedbi programa na podlagi navedb v ponudbi oz. programu potovanja ter izrecnimi pisnimi navodili o potovanju potniku oziroma agentu.

XX. Nosečnost in dojenčki

Prevozniki na potniških ladjah nimajo ustrezne medicinske opreme za rojevanje, zato ne morejo sprejeti rezervacij ali prevažati potnic, ki bi bile na zadnji dan križarjenja noseče 23 tednov ali več. Ladjar in / ali prevoznik si pridržuje pravico, da zavrne vkrcanje visoko noseče potnice in v takem primeru ne prevzema nikakršne odgovornosti. Ladjar in / ali prevoznik si pridržuje pravico, da od potnika zahteva zdravniško potrdilo o sposobnosti za potovanje. Nekateri ladjarji kot najmanjšo starost za križarjenje navajajo dopolnjenih 6 mesecev. Mlajšim dojenčkom vstop na ladjo ni dovoljen.

XXI. Obvestila pred odhodom

Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) potnikom obvestil pred potovanjem s klasično pošto ne pošilja, razen če v programu ni drugače določeno. Potniki prejmejo obvestilo pred potovanjem na svoj elektronski naslov (v primeru, da so ga podali ob prijavi), sicer pa obvestilo lahko prevzamejo na svojem prijavnem mestu, kjer je dostopno najkasneje pet (5) do sedem (7) dni pred pričetkom potovanja.
V primeru, da potnik do en (1) dan pred odhodom ne prejme obvestila na svoj elektronski naslov, ga naprošamo, da se obrne na svoje prijavno mesto oziroma na e-naslov booking@krizarjenja-b2b.com in / ali telefon 08 834 30 21.
Za enodnevne izlete (razvajanja na krovu, drugi enodnevni izleti) velja, da je program lahko hkrati obvestilo o odhodu. V primeru, da se program, ura ali lokacija zbirnega mesta spremeni(jo), Morje možnosti (Krizarjenja-b2b.com) potnika o spremembi obvesti najkasneje dan pred odhodom na izlet. V kolikor potnik iz kakršnega koli razloga ne prejme obvestila o izletu do dneva pred odhodom na izlet (tehnični in drugi razlogi), se je potnik dolžan pri agenciji Morje možnosti (Krizarjenja-b2b.com) sam pozanimati o točni uri in lokaciji odhoda na izlet.
Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov (klasični in / ali elektronski) za namen izpolnitve rezervacije / voucherja, pogodbe in / ali obvestila, nosi potnik.

XXII. Varstvo osebnih podatkov

Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) vse pridobljene osebne podatke o potnikih varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB-1, v nadaljevanju: ZVOP-1). Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe skladno z 2. odst. 10. člena ZVOP-1 podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namen sklenitve in izpolnjevanja pogodbe. Potnik s sprejetjem teh splošnih pogojev hkrati podaja soglasje podjetju Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) za posredovanje osebnih podatkov pooblaščenim tretjim osebam ter soglasje, da se lahko potnikovi osebni podatki uporabijo za naslednje namene: neposredno trženje, raziskave trga, vodenje analiz poslovanja, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanje o ponudbi Morja možnosti (Križarjenja-b2b.com) in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik takšnega soglasja ne želi podati, se lahko o tem izreče ob prijavi na potovanje.

XXIII. Odpoved avtobusnih izletov

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja/izleta na prijavnem mestu, kjer se je prijavil. V primeru, ko potnik odpove pogodbo o potovanju/izletu, ima Morje možnosti (Križarjenje-b2b.com) pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju/izletu. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove pogodbo o potovanju/izletu, je dolžan Morju možnosti (Križarjenje-b2b.com) povrniti administrativne stroške v višini 10 € na rezervacijo.
V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju:

• 45 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10% cene aranžmaja;
• 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja;
• 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 40% cene aranžmaja;
• 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 60% cene aranžmaja;
• 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja;
• Neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja.

Če se potnik ne pojavi na odhodu ali odpove pogodbo o potovanju/izletu na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga Morje možnosti (Križarjenja-b2b.com) oziroma drug organizator potovanja bremeni za celotno vrednost aranžmaja. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. Ob odpovedi pogodbe o potovanju mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajni svetovalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da pogodbe o potovanju ni odpovedal.
Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti.
V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z Morje Možnosti (Križarjenja-b2b.com) se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru pa je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil.
V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Morja možnosti (Križarjenja-b2b.com) zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.
Potnik oziroma prodajno mesto lahko po sklenitvi pogodbe spremenita ime, podatke ali število potnikov, nastanitev, datum potovanja, vendar le, če je to mogoče s strani organizatorja oziroma v roku nad 46 dni pred potovanjem.

XXIV.         Končna določila
V primeru spora med strankama je za vse spore pristojno ustrezno sodišče v Ljubljani. Splošni pogoji so objavljeni na sedežu organizatorja in na internetni strani www.krizarjenja- b2b.com (nahajajo se v spodnjem desnem delu spletne strani). Šteje se, da je potnik oziroma agent ob potrjeni rezervaciji oziroma ob sklenitvi pogodbe o potovanju (oz. ob prejetju računa) v celoti seznanjen s splošnimi pogoji o potovanju.

Skupinski odhodi    Poglej vse
RAZVAJANJA NA KROVU    Poglej vse
POSEBNA KRIŽARJENJA    Poglej vse